Regulamin


§1 Postanowienia Ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.greyiggy.pl

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.greyiggy.pl (zwany dalej: Sklep internetowy GreyIggy), jest prowadzony przez Miłosz Żurek i zarejestrowany w CEIDG pod nazwą EkoAudyt Miłosz Żurek, numer NIP - 9251975117.

1.3. Dane teleadresowe, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

- adres pocztowy:

  ul. Świerkowa 5

  67-100 Nowa Sól

- adres poczty elektronicznej: shop@greyiggy.pl

- numer telefonu: 781168221

1.4. Regulamin Sklepu internetowego GreyIggy umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej https://greyiggy.pl/s/regulamin w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy. 

 

§2 Definicje  

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają: 

2.1. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,

2.2. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 

2.3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.4. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.5. Usługodawca/Sprzedawca – EkoAudyt Miłosz Żurek, 

2.6. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.greyiggy.pl przez EkoAudyt Miłosz Żurek,

2.7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.8. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym,  

2.9. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344), 

2.10. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oraz Przedsiębiorcę,  

2.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.  

2.12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.13. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego  

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zwolnienie z VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Produktu.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu GreyIggy, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym GreyIggy kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.  

3.4. Do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym GreyIggy konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu. 

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym GreyIggy konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd. 

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.  

3.7. Strona Sklepu internetowego GreyIggy posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji. 

 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży  

4.1. Zamówienia w Sklepie internetowym GreyIggy można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu. 

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. 

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2. 

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym GreyIggy jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia realizowane są w Dni robocze.

 

§ 5 Sposób płatności i termin płatności 

5.1. W sklepie GreyIggy istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów: 

- BLIK,

- przelew online.

5.2. Nie akceptujemy płatności za pobraniem. 

5.3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (przy wyborze przelewu tradycyjnego) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu GreyIggy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.4. Sklep internetowy GreyIggy umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych:

- Przelewy24

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przeciwnym razie, Zamówienie zostanie anulowane.

 

§ 6 Dostawa oraz wysyłka

6.1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. 

6.2. Zamówione towary, w przypadku płatności online, wysyłamy od 1 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie. Wyjątek stanowią większe zamówienia lub zamówienia pod indywidualne wymagania klienta, dla których czas realizacji może wynieść do 8 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać deklarowanego terminu. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Czas wysyłki nie obejmuje czasu dostarczenia Zamówienia przez przewoźnika.

6.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.4. Jeśli w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie realizacji.

6.5. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

- Kurier InPost,

- Kurier DPD,

- InPost Paczkomaty.

6.6. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.7. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

 

§ 7 Odstąpienie do umowy  

7.1. Z zastrzeżeniem punku 7.10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Prześlij oświadczenie o odstąpieniu pocztą elektroniczną na podany adres mailowy w § 1.3 Regulaminu.

7.2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

7.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania ani sierści.

7.4. Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości zwracanego Produktu lub kosztami związanymi z doprowadzeniem Produktu do stanu pierwotnego, np. kosztami czyszczenia czy metkowania.

7.5. Z zastrzeżeniem punktu 7.3 oraz 7.8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem punktu 7.7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

7.6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

7.8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z punktem 7.1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

7.9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument (lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie.

7.10. Prawo odstąpienia od umowy zwartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

7.12. Szczegółowe informacje oraz adres do zwrotów znajdują się w zakładce Zwroty.

 

§ 8 Reklamacje  

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad. 

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie drogą elektroniczną na adres shop@greyiggy.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.  

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. 

8.5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  

8.5.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

8.5.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

8.5.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

8.6. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

8.6.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356). 

8.6.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

8.6.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

§ 9 Zasady publikowania opinii  

9.1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu internetowego publikowanie opinii o swoich Produktach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.

9.2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienie opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu internetowego.

9.3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

9.4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed opublikowaniem opinii, przeszła ona weryfikację. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze - czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu internetowego - w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie internetowym (np. sprawdzając czy autor opinii znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

9.5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu internetowego i dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

9.6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.

9.7. Kupujący/Klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie internetowym GreyIggy.

9.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

§ 10 Dane osobowe  

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego GreyIggy, dostępnego na stronie https://greyiggy.pl/s/polityka-prywatnosci.

 

§ 11 Postanowienia końcowe  

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.  

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego GreyIggy zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym. 

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta. 

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://greyiggy.pl/s/regulamin.

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.  

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024.